Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:

Ważne! Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji na zajęcia semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 więcej »
Ważne! Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej na semestr letni w roku akad. 2018/2019 więcej »
Ważne! Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, wf, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w roku akadmickim 2018/2019
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Harmonogram
REJESTRACJA NA EGZAMINY USTNE W SESJI ZIMOWEJ 2018/2019

Informacja [PDF]

Przewodnik
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
Zestawienie przedmiotów wymagających odrębnych rejestracji dla studentów I rok pierwszego stopnia rozpoczynających studia od 01.10.2017 r. i później zestawienie 2017 [PDF] zestawienie 2018 [PDF]
Zestawienie oferty konwersatoriów z podziałem na moduły dla I i II roku studiów drugiego stopnia filologi polskiej w roku akad. 2018/2019 zestawienie semestr zimowy i letni [PDF]
Zestawienie oferty translatoriów dla I i II roku studiów drugiego stopnia filologi polskiej w roku akad. 2018/2019 zestawienie semestr zimowy i letni [PDF]

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki

Zajęcia na studiach filologii polskiej studia niestacjonarne (zaoczne) rozpoczynają się 29/30 września 2018 r.
Nie przegap! Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stoponia więcej »
Pismo [PDF]
Nie przegap! I rok I stopnia filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne) i filologia bałtycka - obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

REJESTRACJA NA SPECJALIZACJĘ REDAKTORSKO-WYDAWNICZĄ NA STUDIACH II STOPNIA (PŁATNA) sczegóły [PDF]
Wybór planu ratalnego - CZESNE lub POWTARZANIE ROKU Studenci płacący czesne za studia lub wnoszący opłatę za powtarzanie roku studiów mają możliwość samodzielnego wyboru planu ratalnego do dn. 13 października. Po tym terminie zostanie narzucony domyślny plan ratalny, którego nie będzie można zmienić. instrukcja [PDF]
UWAGA WAŻNA ZMIANA W PŁATNOŚCIACH USOS!!!

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec Uczelni, dotychczasowe numery nie będą już aktywne.


W dniach 18-19 września proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.

Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.

Studenci cudzoziemcy, którzy mają podpisane umowy na regulowanie opłat w walucie EUR, po 19 września będą dokonywali wpłat na indywidualne rachunki w tej walucie. Numery rachunków w EURO także dostępne będą w USOSweb po 19 września.


Od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Polonistyki za nieterminowe wnoszenie opłat będą naliczane odsetki ustawowe.
drukuj [PDF]
Do 24.09.2018 r. składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2018/2019 więcej »
Do kiedy i jak zgłosić program do rozliczenia więcej [PDF]
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku filologia polska [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku filologia bałtycka [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku logopeida ogólna i kliniczna [plik docx]

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 więcej »
Zapisy na sepcjalizacje zawodowe 2018/2019 - ogłoszenie wyników więcej [PDF]
Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.
Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych.
Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.
Serdecznie pozdrawiam
dr Łukasz Ksiażyk
Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich
Pismo Pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie aktualizacji polskich adresów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej więcej [PDF]
Pismo Pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie możliwości zmiany poziomu egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego więcej [PDF]
Informacja dla studentów po ostatnim roku bez egz. dyplomowego przygotowana przez Zarząd Samorządu Studenckiego UW więcej [PDF]
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Zasady wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów więcej [PDF]
Zasady dotyczące egzaminów dyplomowych po terminie regulaminowym - rektorska interpretacja nowych przepisów więcej [PDF]
Wygaśnięcie prawa do stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony lub ukończył studia więcej »
Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
informacja o ELS (pdf)
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail