Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:
I rok I stopnia - 18 lutego - WYBÓR SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ

Oferta, zasady i harmonogram rejestracji [PDF]

Instytut Polonistyki Stosowanej - programy specjalizacji

instrukcje do rejestracji
Ważne! Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 więcej »
Ważne! Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej na semestr letni 2015/2016 więcej »
Ważne! Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, wf, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w roku akadmickim 2015/2016
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
REJESTRACJA NA EGZAMINY USTNE W SESJI ZIMOWEJ 2015/2016


Informacja [PDF]

Przewodnik

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki


I rok I stopnia Obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 więcej »
Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w terminie od 18 lutego do 4 marca 2016 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.
Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych będzie możliwe w dniach 22 stycznia - 31 stycznia br.
ODBIÓR DECYZJI DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I SPECJALNEGO TYLKO W DNIACH 5, 6 i 9 listopada (czwartek, piątek i poniedziałek), w godz.10-14. Wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o stypendia socjalne lub specjalne prosimy o pilne zgłaszanie się do Sekcji Toku Studiów, pok. 11 po odbiór decyzji o przyznaniu stypendium, w przeciwnym przypadku, zgodnie z przedpisami dot. procedur administracyjnych, wypłata stypendium zostanie wstrzymana.
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
I rok I stopnia Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW w terminie 12-28 października br. Pełen tekst pisma Pani Rektor dotyczącego zasad i terminu podpięć przedmiotów więcej [PDF]
I rok I stopnia filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne) i filologia bałtycka Obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

WYNIKI ZAPISÓW NA SPECJALIZACJE ZAWODOWE NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA więcej [PDF]
SPECJALIZACJA ZAWODOWA NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA więcej [PDF]
Do 02.10.2015 składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/2016 więcej »
Zasady dotyczące egzaminów dyplomowych po terminie regulaminowym - rektorska interpretacja nowych przepisów więcej [PDF]
Wygaśnięcie prawa do stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony lub ukończył studia więcej »
UWAGA od roku akademickiego 2014/2015 opłaty za specjalizacje płatne powinny być uiszczane na konto Instytutu Polonistyki Stosowanej za pośrednictwem płatności generowanej w systemie USOSweb.
Brak płatności w systemie należy zgłosić do sekretariatu IPS, pok. 7a.
Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail